Демонстрация объекта нематериального культурного наследия – обряд «Юрье» 

 

Дата: 5 мая 2021 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: д. Охоново

Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители д. Охоново празднуют испокон веков и почитают как “Вторую Пасху”. Готовятся к нему заранее. 5 мая 2021 г. все желающие смогут присоединиться к яркому и весёлому празднованию. Участники мероприятия вместе с народной фольклорной группой пройдут по селу, останавливаясь у крестов, чтобы в обрядовых песнях попросить у Святого Юрия заступничества, богатого урожая, хорошей погоды, крепкого здоровья, счастья и благосостояния. Локальная особенность праздника – традиционный обход молодоженов, повенчавшихся (заключивших брак) в течение года. Аутентичный обряд из Охоново — первый элемент нематериального культурного наследия в Гродненской области, который занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Контактная информация: 8(029)9341585, д. Охоново ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

ДЭМАНСТРАЦЫЯ АБ’ЕКТА НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫЫ – АБРАД “ЮР’Я”

Дата: 5 мая 2021 г. (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: в. Ахонава

Старадаўняе земляробчае свята ў гонар апекуна сялянскай нівы і хатніх жывёл Святога Юрыя жыхары в. Ахонава адзначаюць спакон веку і шануюць як “Другі Вялікдзень”. Рыхтуюцца да яго загадзя: ўпрыгожваюць крыжы на вуліцах вёскі, гатуюць каўбасы, пірагі, бліны, сыры і іншыя пачастункі. 5 мая 2021 г. усе, хто жадае, змогуць далучыцца да яркага і вясёлага святкавання. Удзельнікі мерапрыемства разам з народнай фальклорнай групай пройдуць па вёсцы, спыняючыся ля крыжоў, каб у абрадавых песнях папрасіць у Святога Юрыя заступніцтва, багатага ўраджаю, добрага надвор’я, моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. Лакальная асаблівасць свята – традыцыйны абыход маладых, якія ўзялі шлюб на працягу года. Аўтэнтычны абрад з Ахонава — першы элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Гродзенскай вобласці, які занесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі.

Кантактная інфармацыя: 8(029)9341585, в. Ахонава ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

DEMONSTRATION OF THE OBJECT OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE – THE ORDER OF «JURY»

Date: May 5, 2021 (held annually)

Location: Okhonovo village

An ancient agricultural holiday in honor of the patron saint of the peasant fields and domestic animals of St. George, the inhabitants of the village of Okhonovo have been celebrated from time immemorial and are revered as «The Second Pascha». The Okhonists prepare for it in advance: towels and flowers are decorated with crosses in the streets of the village, they cook sausages, pies, pancakes, cheeses and other treats to exchange with fellow villagers and treat guests. May 5, 2021, everyone can join the bright and cheerful celebration. The participants of the event together with the folklore folk group will pass through the village, stopping at the crosses, in order to ask for Saint Yuriy’s intercession in the ritual songs – a rich harvest, good weather, good health, happiness and well-being. The local peculiarity of the holiday is the traditional roundabout of the newlyweds who married (married) during the year. Authentic rite from Okhonovo was the first element of intangible cultural heritage in the Grodno region, which is listed in the State List of Historical and Cultural Values ​​of Belarus.

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

DEMONSTRACJA PRZEDMIOTU NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAMÓWIENIE «JURY»

Data: 5 maja 2021 r. (Corocznie)

Lokalizacja: wieś Okhonovo

Starożytny festiwal rolny na cześć patrona pól chłopskich i zwierząt domowych St. George mieszkańców d. Ohonovo obchodzone od wieków i jest czczony jako «Second Paschy». Ohonovtsy przygotować się do niego z góry: ręczniki i kwiaty zdobią krzyże na ulicach wioski, gotować kiełbasa, placki, naleśniki, sery i inne smakołyki podzielić się z wioski i zabawiać gości. 5 maja 2021 r. Każdy może dołączyć do wesołej i radosnej uroczystości. Uczestnicy imprezy wraz z folklorystyczną grupą folkową przejdą przez wioskę, zatrzymując się przy krzyżach, aby poprosić o wstawiennictwo Świętego Jurija w pieśniach rytualnych – bogaty plon, dobrą pogodę, dobre zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie. Miejscową osobliwością tego święta jest tradycyjne rondo nowożeńców, którzy w ciągu roku zawarli małżeństwo (małżeństwo). Autentyczny rytuał z Okhonovo był pierwszym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionie grodzieńskim, wpisanym na Listę Państwowych Wartości Historycznych i Kulturowych Białorusi.

Informacje kontaktowe: 8 (01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

29 мая

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ЗЕЦЕЛЬСКI ФЭСТ»

 

 

Дата:29 мая 2021 г. (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: г. Дзятлава

Вы ўмееце спяваць і танцаваць, любіце фатаграфаваць і майстраваць сваімі рукамі? У вас дружная сям’я, аб’яднаная агульнымі захапленнямі і інтарэсамі? Тады вам абавязкова трэба наведаць фестываль сямейнага адпачынку “Зецельскі фэст”, які адбудзецца 15 мая ў г. Дзятлава. Унікальная падзея ў культурным жыцці Дзятлаўшчыны, якое збярэ разам артыстаў і майстроў, аматараў і прафесіяналаў, аб’яднаных жаданнем зберагаць і развіваць традыцыі сямейнай мастацкай творчасці.

Кантактная інфармацыя: 8(01563)21148, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

FAMILY HOLIDAY FESTIVAL «ZETSELSKI FEST»

Date: May 15, 2021 (held annually)
Location: Dyatlovo

Do you know how to sing and dance, love to photograph and do it yourself? Do you have a friendly family, united by common hobbies and interests? Then you should definitely visit the festival of family holidays «Zetselsky Festival», which will be held May 18 in the city of Dyatlovo. A unique event in the cultural life of the Dyatlovschina, which will bring together artists and masters, amateurs and professionals, united by a desire to preserve and develop the traditions of family art.

Contact information: 8(01563)21148, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

FESTIWAL WAKACYJNY RODZINNY «ZETSELSKI FEST»

Data: 15 maja 2022 r. (Przeprowadzana co roku)
Lokalizacja: Dyatlovo

Czy umiesz śpiewać i tańczyć, uwielbiasz fotografować i robić to sam? Czy masz przyjazną rodzinę, zjednoczoną wspólnymi hobby i zainteresowaniami? W takim razie zdecydowanie powinieneś odwiedzić rodzinny festiwal wakacyjny «Zetselsky Festival», który odbędzie się 16 maja w Dyatlovo. Wyjątkowe wydarzenie w życiu kulturalnym Dyatlovschina, które zgromadzi artystów i mistrzów, amatorów i profesjonalistów, połączone pragnieniem zachowania i rozwoju tradycji sztuki rodzinnej.

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

22 мая

Праздник Животновода

ПРАЗДНИК ЖИВОТНОВОДА «ЧЕЛОВЕК ТРУДА – ЧЕЛОВЕК ДЕЛА» 

Дата: 22 мая 2021 года (проводится ежегодно)

Место проведения: аг. Крутиловичи

Агрогородок Крутиловичи приглашает всех, кто желает получить заряд бодрости и хорошего настроения на праздник! Открытое акционерное общество «Гранит-Агро» славится своим производством в отрасли откорма и выращивания свиней. Праздник соберёт всех любителей мяса и мясной продукции, а также почётных животноводов. Торжественным моментом праздника станет награждение добросовестных тружеников свиноводческого комплекса.

Контактная информация: 8(01563)21148, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

СВЯТА ЖЫВЁЛАВОДАЎ “ЧАЛАВЕК ПРАЦЫ – ЧАЛАВЕК СПРАВЫ”

Дата: 22 мая 2021 года (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: аг. Круцілавічы

Аграгарадок Круцілавічы запрашае ўсіх, хто жадае атрымаць зарад бадзёрасці і добрага настрою на свята! Адкрытае акцыянернае таварыства “Граніт-Агра” славіцца сваёй вытворчасцю ў галіне адкорму і вырошчвання свіней. Свята збярэ ўсіх аматараў мяса і мясной прадукцыі, а таксама ганаровых жывёлаводаў. Урачыстым момантам свята стане ўзнагароджанне добрасумленных працаўнікоў свінагадоўчага комплексу.

Кантактная інфармацыя: 8 (01563) 21148, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”

BREEDER’S HOLIDAY «MAN OF LABOR – MAN OF WORK»

Date: May 22, 2021 (held annually)

Location: Ag. Krutilovichi

Agro-town Krutilovichi invites everyone who wants to get a charge of vivacity and good mood for the holiday! Open joint-stock company “Granite-Agro” is famous for its production in the sector of fattening and raising pigs. The holiday will bring together all lovers of meat and meat products, as well as honorable livestock breeders. The solemn moment of the holiday will be the rewarding of conscientious workers of the pig-breeding complex.

Contact information: 8 (01563) 21148, State Institution «Dyatlovsky District Center for Culture and Folk Art»

WAKACJE DLA HODOWCÓW «CZŁOWIEK PRACY – CZŁOWIEK PRACY»

Data: 22 maja 2021 r. (оdbywa się corocznie)

Lokalizacja: Ag. Krutilowicze

Agroturystyka Krutilovichi zaprasza wszystkich, którzy chcą uzyskać ładność i dobry nastrój na wakacje! Otwarta spółka akcyjna „Granite-Agro” słynie z produkcji w sektorze tuczu i hodowli świń. Święto zgromadzi wszystkich miłośników mięsa i produktów mięsnych, a także honorowych hodowców zwierząt. Uroczystym momentem wakacji będzie wynagrodzenie sumiennych pracowników kompleksu hodowlanego świń.

Informacje kontaktowe: 8 (01563) 21148, instytucja państwowa «Powiatowy ośrodek kultury i sztuki ludowej Dyatlovsky District»

ФЕСТИВАЛЬ-КАРНАВАЛ РОСТОВЫХ КУКОЛ  «СОВЕРШЕННЫЙ МИР СКАЗКИ»

Дата: 29 мая 2021 г. (проводится раз в два года)
Место проведения: г. Дятлово

Персонажи из известных сказок, а также любимые «мультяшки» станут главными героями праздника. Гостей ждет торжественное шествие кукол, костюмированное шоу, конкурсная и концертная программы, тематические игровые, спортивные, анимационные, интерактивные площадки, а также конкурсы, соревнования, рассчитанные на всех членов семьи, выступления детских коллективов, творческая лаборатория по изготовлению ростовых кукол и множество других сюрпризов.

Контактная информация: 8 (044) 7989167,  ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

Дата: 29 мая 2021 г. 
Месца правядзення: г. Дзятлава

Персанажы з вядомых казак, а таксама любімыя «мульцяшкі» стануць галоўнымі героямі свята. Гасцей чакае ўрачыстае шэсце лялек, касцюміраванае шоу, конкурсная і канцэртная праграмы, тэматычныя гульнёвыя, спартыўныя, анімацыйныя, інтэрактыўныя пляцоўкі, а таксама конкурсы, спаборніцтвы, разлічаныя на ўсіх членаў сям’і, выступленні дзіцячых калектываў, творчая лабараторыя па вырабе роставых лялек і мноства іншых сюрпрызаў .

Кантактная інфармацыя: 8 (044) 7989167, ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, e-mail: dyatlovo-rmcnt@tut.by, dolls4all@yandex.ru

 

FESTIVAL CARNIVAL OF GROWTH PUPPETS AND PUPPET THEATERS “A PERFECT WORLD OF FAIRY TALE”

Date: 29 may 2021
Location: Dyatlovo

Characters from famous fairy tales, as well as favorite cartoons will become the protagonists of the holiday. Guests of the Festival will be greeted by a solemn procession of puppets, costumed shows, competitive and concert programs, thematic gaming, sports and interactive venues, entertaining games, as well as contests, competitions designed for all family members, animation sites, performances of children’s groups, creative laboratory for the production of growth dolls and a lot of surprises

Contact information: 8 (044) 7989167, GUK “Dyatlovo district center of culture and folk art”, e-mail: dyatlovo-rmcnt@tut.by, dolls4all@yandex.ru

FESTIWAL KARNAWAŁÓW LETNICH SZTUCZNYCH I TEATRÓW SZCZĘŚLIWSKICH “DOSKONAŁY ŚWIAT FAIRY TALE”

Data: 29 maja 2021 r. (Corocznie)
Lokalizacja: Dyatlovo

Postacie ze słynnych bajek, a także ulubione komiksy staną się bohaterami tego święta. Goście Festiwalu zostaną przywitani uroczystą procesją kukiełek, pokazów kostiumów, programów konkursowych i koncertowych, gier tematycznych, obiektów sportowych i interaktywnych, gier rozrywkowych, a także konkursów, konkursów przeznaczonych dla wszystkich członków rodziny, stron animacji, występów grup dziecięcych, kreatywnego laboratorium do produkcji wzrostu lalki i wiele niespodzianek

Informacje kontaktowe: 8 (044) 7989167, GUK “Centrum kultury i sztuki ludowej w dzielnicy Dyatłowo”, e-mail: dyatlovo-rmcnt@tut.by, dolls4all@yandex.ru

20 ИЮНЯ

Праздник Косарей 

Дата: 20 июня  2021 г. (проводится ежегодно)

Место проведения: аг. Вензовец

Праздник косарей – яркое и увлекательное мероприятие лета, азартное и красочное состязание. Гостей ждёт встреча с мастерами косьбы и знатоками народных традиций, зажигательный концерт с участием лучших коллективов любительского творчества Дятловского района. Участники мероприятия получат ценные советы, касающиеся подготовки и выбора инструментов, приёмов косьбы и правил удачного сенокоса. На празднике можно будет приобрести сувенир на память от народных умельцев и продукцию Вензовецкого лесничества, поучаствовать в дегустации блюд и весёлых конкурсах. Праздник косарей – это незабываемое мероприятие яркого лета!

Контактная информация: 8(029)3253816, отдел культуры и досуга «Вензовецкий Дом культуры» ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

СВЯТА КАСЦОЎ

Дата: 20 чэрвеня 2021 г. (праводзіцца штогод)

Месца правядзення: аг. Вензавец

Свята касцоў – яркае і цікавае мерапрыемства лета, азартнае і маляўнічае змаганне. Гасцей чакае сустрэча з майстрамі касьбы і знаўцамі народных традыцый, запальны канцэрт з удзелам лепшых калектываў аматарскай творчасці Дзятлаўскага раёна. Удзельнікі мерапрыемства атрымаюць каштоўныя парады, якія тычацца падрыхтоўкі і выбару інструментаў, прыёмаў касьбы і правілаў удалага сенакосу. На свяце можна будзе набыць сувенір на памяць ад народных майстроў і прадукцыю Вензавецкага лясніцтва, паўдзельнічаць у дэгустацыі страў і вясёлых конкурсах. Свята касцоў – гэта незабыўнае мерапрыемства яркага лета!

Кантактная інфармацыя: 8(029)3253816, аддзел культуры і вольнага часу “Вензавецкі Дом культуры” ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

HOLIDAY OF MOWERS

Date: June 20, 2021 (held annually)

Location: ar. Venzovets

Holiday mowers – a bright and exciting event of the summer, gambling and colorful competition. Guests are met with masters of mowing and connoisseurs of folk traditions, an incendiary concert with the participation of the best collectives of amateur creativity in the Diatlov district. The participants of the event will receive valuable advice regarding preparation and selection of tools, mowing techniques and rules for successful haymaking. At the holiday you can buy souvenirs from folk craftsmen and products from the Venzovets Forestry, take part in tasting dishes and fun contests. Feast of mowers is an unforgettable event of bright summer!

Contact information: 8(01563)21548, Dyatlovo district center of culture and folk art, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

WAKACJE KOSTSOV

Data: 20 czerwca 2021 r. (organizowana co roku)

Lokalizacja: ar. Venzovets

Kosiarki świąteczne – jasne i ekscytujące wydarzenie lata, hazardu i kolorowej rywalizacji. Goście spotykają się z mistrzami kosiarek i koneserów ludowych tradycji, zapalającym koncertem z udziałem najlepszych kolektywów amatorskiej kreatywności w dzielnicy Diatlov. Uczestnicy wydarzenia otrzymają cenne porady dotyczące przygotowania i doboru narzędzi, technik koszenia oraz zasad udanego sianokosowania. W święta można kupić pamiątki od rzemieślników ludowych i produktów z leśnictwa Venzovets, wziąć udział w degustacji potraw i zabawnych konkursów. Święto kosiarzy to niezapomniane wydarzenie jasnego lata!

Informacje kontaktowe: 8(01563)21548, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe, e-mail: ckdyatlovo@yandex.ru

26 ИЮНЯ

Праздник Вышиванки

Праздник Вышиванки

Дата: 26 июня 2021 года

Место проведения: г. п. Новоельня

В городском поселке Новоельня 26 июня пройдёт вышиванки. На торжество новояльнянцев приглосит местный духовой оркестр, который с бодрым маршем пройдётся по улицам поселка. А к нему присоединяться и участники праздника, команды «Весёлой эстафеты», семьи в вышиванках, танцоры, певцы и даже… рыцари в доспехах!

Контактная информация: 8(01563) 68353,»Дятловский район­ный центр культуры и народного творчества»

20 ИЮНЯ

Праздник Ягод

 

Дата: 20 июня 2021 года

Место проведения: аг. Гезгалы

Агрогородок Гезгалы, один из самых живописных уголков Дятловского района, расположенный на берегу реки Молчадь, в окружении больших лесных массивов, где полно разных ягод. Именно поэтому в Гезгалах пройдет яркое мероприятие 2020 года праздник Ягод. Гостей праздника встретит Лесная хозяйка в окружении сказочных героев, угостит ароматными спелыми ягодами, вкусными напитками, румяными блинами с вареньем из разных сортов ягод. Все желающие смогут поучаствовать в играх, конкурсах, и найти развлечение по душе!

17 ИЮЛЯ

Праздник «Чтобы помнили»

Праздник «Чтобы помнили», ко Дню освобождения городского поселка Козловщина от немецко – фашистских захватчиков

Дата:17 июля 2021 года

Место проведения: г.п. Козловщина

17 июля года на площадке Дома культуры для гостей и жителей поселка Козловщина, состоится праздник посёлка. На площадке Дома культуры развернется работа торговых точек, тематических площадок: «Партизаны на привале» и «Медсанбат», а также литературно-поэтическая площадка. Для самых терпеливых и усидчивых состоится шахматный турнир среди участников г. Дятлово, г.п. Козловщина, г. Слоним. В течение праздничного дня всех жителей ожидает показательное выступление пожарного аварийно-спасательного поста и самый яркий и веселый фестиваль красок Color Fest.

Контактная информация: 8(01563) 67156, ГУК «Дятловский район­ный центр культуры и народного творчества»

The holiday «To remember», on the Day of the liberation of the city village of Kozlovschina from Nazi invaders

Date: July 17,2021

Location: g. KozlovschinaJuly 19 at the site of the House of culture for guests and residents of the village kozlovshchina, will be a holiday village. At the site of the House of culture will unfold the work of outlets, thematic areas: «Partisans at rest» and «medical Battalion», as well as literary and poetic platform. For the patient held a chess tournament among the participants Dyatlovo, kozlovschina, Slonim. During the festive day, all residents expect a demonstration performance of the fire rescue post and the brightest and most cheerful festival of colors Color Fest.

Contact information: 8 (01563) 67156, State Institution «Dyatlovsky District Center of Culture and Folk Art»

15 августа

Праздник Мёда

Дата: 15 августа 2021 года

Место проведения: аг. Раклевичи

Накануне Медового Спаса в аг. Раклевичи состоится праздник меда. Жители и гости агрогородка смогут полакомиться румяными блинами с ароматным мёдом, принять участие в веселых «медовых» соревнованиях, приобрести мед и изделия народных мастеров, насладиться выступлениями лучших исполнителей и коллективов любительского творчества Дятловского района. В рамках мероприятия состоится эстафета с участием команд КСУП и организаций Дятловского района. На праздник с ароматом мёда приглашаются гурманы всех возрастов.

 

28 АВГУСТА

Праздник Льна

Праздник Льна

Дата: 28 августа 2021 г.

Место проведения: агрогородок Дворец

Белорусский  лен – старейшая сельскохозяйственная культура, которая одевала и согревала наших предков многие века. Поэтому прославлять людей, которые его выращивают и перерабатывают уже стало доброй традицией.

В агрогородке Дворец вы станете не только свидетелями чествования лучших работников ОАО «Дворецкий льнозавод», спортивной «Веселой эстафеты», но и сможете принять участие в голосовании за лучшее дефиле «Льняная сказка», приобрести красивые и неповторимые сувениры из льна, сделать фотографию в креативной льняной фотозоне, попробовать различную сдобу с семенами льна, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению льняных кукол-оберегов.

Всех гостей праздника также ожидает концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей района, выступлением образцового театра игры ростовых кукол «Dolls4all».

Контактная информация: 8(01563) 34012, ГУК «Дятловский район­ный центр культуры и народного творчества»

 АВГУСТ

Праздник Яблок

Праздник Яблок

Дата: август

Место проведения: аг. Жуковщина

 

 

Belarusian BE English EN Russian RU