Фолк-арт-уикенд «Блин-блиночек, лакомый кусочек»

Дата: 25 февраля

Место проведения: аг. Крутиловичи

Нет праздника, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица!

Праздничное действие в агрогородке Крутиловичи начнется движением «Большого масленичного  поезда». Праздник пройдет на площади перед Домом культуры. Веселые скоморохи проведут народные игры, забавы, конкурсы, хороводы, а участники художественной самодеятельности порадуют присутствующих зрителей исполнением песен. Дети смогут покататься на санках, ледянках, поучаствовать в конкурсе снеговиков.

Весело, «масленно» и вкусно будет всем, кто придет на праздник 25 февраля  в агрогородок  Крутиловичи!

Tel: 8 (01563) 33596, ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества»

25 лютага

Фольк-арт-ўікэнд «Блін-бліночак, прынадны кавалачак»

Няма свята, якая праходзіла б так бурна і весела, як Масленіца!

Святочнае дзеянне ў аграгарадку Круцілавічы пачнецца рухам «Вялікага масленічнага цягніка». Свята пройдзе на плошчы перад Домам культуры. Вясёлыя скамарохі правядуць народныя гульні, забавы, конкурсы, карагоды, а ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці пацешаць прысутных гледачоў выкананнем песень. Дзеці змогуць пакатацца на санках, ледянка, паўдзельнічаць у конкурсе снегавікоў.

Весела, «Маслены» і смачна будзе ўсім, хто прыйдзе на свята 25 лютага ў аграгарадок Круцілавічы!

Tel: 8 (01563) 33596, ДУК «Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»

25 February

Folk art weekend «Pancake-pancake, tasty morsel»

There is no holiday that would be as stormy and fun as Shrovetide!

The festive action in the agricultural town of Krutilovichi will begin with the movement of the «Big Maslenitsa Train». The celebration will take place on the square in front of the House of Culture. Funny buffoons will hold folk games, amusements, contests, round dances, and participants in amateur performances will delight the audience with the performance of songs. Children will be able to ride on sleds, ice sleds, take part in a snowmen competition.

It will be fun, «oily» and tasty for everyone who comes to the holiday  in the agricultural town of Krutilovichi!

Tel: 8 (01563) 33596, State Institution «Dyatlovsky District Center of Culture and Folk Art»

 Объект нематериального культурного наследия – обряд «Юрье» 

Дата: 5 мая 2023 г. (проводится ежегодно)
Место проведения: д. Охоново

Стародавний земледельческий праздник в честь покровителя крестьянской нивы и домашних животных Святого Юрия жители д. Охоново празднуют испокон веков и почитают как “Вторую Пасху”. Готовятся к нему заранее. 5 мая 2023 г. все желающие смогут присоединиться к яркому и весёлому празднованию. Участники мероприятия вместе с народной фольклорной группой пройдут по селу, останавливаясь у крестов, чтобы в обрядовых песнях попросить у Святого Юрия заступничества, богатого урожая, хорошей погоды, крепкого здоровья, счастья и благосостояния. Локальная особенность праздника – традиционный обход молодоженов, повенчавшихся (заключивших брак) в течение года. Аутентичный обряд из Охоново — первый элемент нематериального культурного наследия в Гродненской области, который занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

Контактная информация:  8(01563) 68353, д. Охоново ГУК «Дятловский районный центр культуры и народного творчества», e-mail: galinka_sushko@mail.ru

ДЭМАНСТРАЦЫЯ АБ’ЕКТА НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫЫ – АБРАД “ЮР’Я”

Дата: 5 мая 2023 г. (праводзіцца штогод)
Месца правядзення: в. Ахонава

Старадаўняе земляробчае свята ў гонар апекуна сялянскай нівы і хатніх жывёл Святога Юрыя жыхары в. Ахонава адзначаюць спакон веку і шануюць як “Другі Вялікдзень”. Рыхтуюцца да яго загадзя: ўпрыгожваюць крыжы на вуліцах вёскі, гатуюць каўбасы, пірагі, бліны, сыры і іншыя пачастункі. 5 мая 2023 г. усе, хто жадае, змогуць далучыцца да яркага і вясёлага святкавання. Удзельнікі мерапрыемства разам з народнай фальклорнай групай пройдуць па вёсцы, спыняючыся ля крыжоў, каб у абрадавых песнях папрасіць у Святога Юрыя заступніцтва, багатага ўраджаю, добрага надвор’я, моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. Лакальная асаблівасць свята – традыцыйны абыход маладых, якія ўзялі шлюб на працягу года. Аўтэнтычны абрад з Ахонава — першы элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Гродзенскай вобласці, які занесены ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі.

Кантактная інфармацыя: 8(01563) 68353, в. Ахонава ДУК “Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці”, e-mail: galinka_sushko@mail.ru

DEMONSTRATION OF THE OBJECT OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE – THE ORDER OF «JURY»

Date: May 5, 2023 (held annually)

Location: Okhonovo village

An ancient agricultural holiday in honor of the patron saint of the peasant fields and domestic animals of St. George, the inhabitants of the village of Okhonovo have been celebrated from time immemorial and are revered as «The Second Pascha». The Okhonists prepare for it in advance: towels and flowers are decorated with crosses in the streets of the village, they cook sausages, pies, pancakes, cheeses and other treats to exchange with fellow villagers and treat guests. May 5, 2023, everyone can join the bright and cheerful celebration. The participants of the event together with the folklore folk group will pass through the village, stopping at the crosses, in order to ask for Saint Yuriy’s intercession in the ritual songs – a rich harvest, good weather, good health, happiness and well-being. The local peculiarity of the holiday is the traditional roundabout of the newlyweds who married (married) during the year. Authentic rite from Okhonovo was the first element of intangible cultural heritage in the Grodno region, which is listed in the State List of Historical and Cultural Values ​​of Belarus.

Contact information: 8(01563)68353, Dyatlovo district center of culture and folk art,

e-mail: galinka_sushko@mail.ru

DEMONSTRACJA PRZEDMIOTU NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – ZAMÓWIENIE «JURY»

Data: 5 maja 2023 r. (Corocznie)

Lokalizacja: wieś Okhonovo

Starożytny festiwal rolny na cześć patrona pól chłopskich i zwierząt domowych St. George mieszkańców d. Ohonovo obchodzone od wieków i jest czczony jako «Second Paschy». Ohonovtsy przygotować się do niego z góry: ręczniki i kwiaty zdobią krzyże na ulicach wioski, gotować kiełbasa, placki, naleśniki, sery i inne smakołyki podzielić się z wioski i zabawiać gości. Każdy może dołączyć do wesołej i radosnej uroczystości. Uczestnicy imprezy wraz z folklorystyczną grupą folkową przejdą przez wioskę, zatrzymując się przy krzyżach, aby poprosić o wstawiennictwo Świętego Jurija w pieśniach rytualnych – bogaty plon, dobrą pogodę, dobre zdrowie, szczęście i dobre samopoczucie. Miejscową osobliwością tego święta jest tradycyjne rondo nowożeńców, którzy w ciągu roku zawarli małżeństwo (małżeństwo). Autentyczny rytuał z Okhonovo był pierwszym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego w regionie grodzieńskim, wpisanym na Listę Państwowych Wartości Historycznych i Kulturowych Białorusi.

Informacje kontaktowe: 8(01563) 68353, Dyatlov regionalnym centrum kultury i sztuki ludowe,

e-mail: galinka_sushko@mail.ru

ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «ЗЕЦЕЛЬСКI ФЭСТ»

Дата:  27 мая 2023 г.

Место проведения: г. Дятлово

Вы умеете петь и танцевать, обожаете мастерить своими руками? У вас дружная семья, объединенная общими увлечениями и интересами? Тогда Вам к нам!!!

Приглашаем всех на фестиваль семейного отдыха «Зецельскі фэст». Это уникальное событие в культурной жизни Дятловщины, соберёт вместе артистов и мастеров, любителей и профессионалов, объединённых желанием сберегать и развивать традиции семейного художественного творчества.  Интерактивные площадки «Перекрёсток искусств», «Белорусский 3D дворик», «Мама, папа, я – спортивная семья» с нетерпением ждут своих участников.

Впервые в рамках фестиваля все желающие смогут принять участие в конкурсе-дефиле детских творческих работ «Парад зонтиков». Вас ждёт праздничная программа, развлекательные островки, конкурсы и море призов!

Каждый выберет себе то, что ему интереснее! Этот день пройдёт незабываемо приятно, весело и насыщенно.

Тел.: 8(01563) 33043, ГУК «Дятловский рай­онный центр культуры и народного творчества»

 

АДКРЫТЫ рэгіянальны фестываль сямейнага адпачынку «ЗЕЦЕЛЬСКІ ФЭСТ» (г. Дзятлава)

Вы ўмееце спяваць і танцаваць, любіце майстраваць сваімі рукамі? У вас дружная сям’я, аб’яднаная агульнымі захапленнямі і інтарэсамі? Тады Вам да нас !!!

Запрашаем усіх на фестываль сямейнага адпачынку «Зецельскі фэст». Гэта ўнікальная падзея ў культурным жыцці Дзятлаўшчыны, збярэ разам артыстаў і майстроў, аматараў і прафесіяналаў, аб’яднаных жаданнем зберагаць і развіваць традыцыі сямейнага мастацкай творчасці. Інтэрактыўныя пляцоўкі «Перекрёсток мастацтваў», «Беларускі 3D дворык», «Мама, тата, я — спартыўная сям’я»,   з нецярпеннем чакаюць сваіх удзельнікаў.

Упершыню ў рамках фестывалю ўсе жадаючыя змогуць прыняць удзел у конкурсе-дэфіле дзіцячых творчых работ «Парад парасонаў». Вас чакае святочная праграма, забаўляльныя астраўкі, конкурсы і мора прызоў!

Кожны абярэ сабе тое, што яму цікавей! Гэты дзень пройдзе незабыўна прыемна, весела і насычана.

Тэл: 8 (01563) 33043, ДУК «Дзятлаўскі районный цэнтр культуры і народнай творчасці»

 

The OPEN REGIONAL FESTIVAL of FAMILY VACATION «SEALS FEST» (Dyatlovo)

Can you sing and dance, do you love making with your own hands? Do you have a close-knit family united by common hobbies and interests? Then come to us!!!

we invite everyone to the festival of family recreation «Zetselski Fest». This unique event in the cultural life of the Dyatlov region will bring together artists and craftsmen, amateurs and professionals, united by the desire to preserve and develop the traditions of family artistic creativity. Interactive platforms «Crossroads of Arts»,  «3D courtyard», «Mom, Dad, I am a sports family» are looking forward to their participants.

For the first time, within the framework of the festival, everyone will be able to take part in the competition-defile of children’s creative works «Parade of Umbrellas». A festive program, entertainment islands, contests and a lot of prizes are waiting for you!

Everyone will choose what is more interesting to him! This day will be unforgettably pleasant, fun and eventful.

Тел: 8 (01563) 33043, GUK «Dyatlovsky district center of culture and folk art»

Праздник Льна

Дата:  03 июня 2023 г.

Место проведения: агрогородок Дворец

Белорусский  лен – старейшая сельскохозяйственная культура, которая одевала и согревала наших предков многие века. Поэтому прославлять людей, которые его выращивают и перерабатывают уже стало доброй традицией.

В агрогородке Дворец вы станете не только свидетелями чествования лучших работников ОАО «Дворецкий льнозавод», спортивной «Веселой эстафеты», но и сможете принять участие в голосовании за лучшее дефиле «Льняная сказка», приобрести красивые и неповторимые сувениры из льна, сделать фотографию в креативной льняной фотозоне, попробовать различную сдобу с семенами льна, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению льняных кукол-оберегов.

Всех гостей праздника также ожидает концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей района, выступлением образцового театра игры ростовых кукол «Dolls4all».

Контактная информация: 8(01563) 34012, ГУК «Дятловский район­ный центр культуры и народного творчества»

03 июня 2023 года

Свята Лёну (аграгарадок Дварэц)

Беларускі лён — найстарэйшая сельскагаспадарчая культура, якая апранала і грэла нашых продкаў шматлікія стагоддзі. Таму праслаўляць людзей, якія яго вырошчваюць і перапрацоўваюць ўжо стала добрай традыцыяй.

У аграгарадку Дварэц вы станеце не толькі сведкамі ўшанавання лепшых працаўнікоў ААТ «Дварэцкі льнозавод», спартыўнай «Ільняны эстафеты», але і зможаце ўбачыць інтэрактыўнае тэатралізаванае прадстаўленне «Ільняныя забавлянки», набыць прыгожыя і непаўторныя сувеніры з лёну, зрабіць фатаграфію ў крэатыўнай ільняной фотозоне, паспрабаваць розную заправу з насеннем лёну, паўдзельнічаць у майстар-класе па вырабе ільняных лялек-абярэгаў.

Ўсіх гасцей свята таксама чакае канцэрт з удзелам лепшых творчых калектываў і выканаўцаў раёна.

Тэл: 8 (01563) 34012, ДУК «Дзятлаўскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»

June 03, 2023

Flax Festival (agro-town Palace)

Belarusian flax is the oldest agricultural crop that clothed and warmed our ancestors for many centuries. Therefore, it has become a good tradition to glorify the people who grow and process it.

In the agro-town Palace, you will not only witness the celebration of the best workers of JSC Dvoretsky Flax Plant, the sports «Linen Relay», but you will also be able to see the interactive theatrical performance «Linen amusements», buy beautiful and unique souvenirs from flax, take a photo in a creative linen photo zone, try different pastries with flax seeds, take part in a master class on making linen amulet dolls.

A concert with the participation of the best creative teams and performers of the region will also await all guests of the holiday.

Tel: 8 (01563) 34012, GUK «Dyatlovsky District Center of Culture and Folk Art»

Праздник Вышиванки

 

Дата: 01  июля 2023 года

Место проведения: г. п. Новоельня

Гостей ожидает насыщенное зрелищами гулянье. Мега марш в вышиванке,танцевальный  флешмоб  среди  организаций посёлка. Демонстрация моделей  «А-ля вышыванка», весёлая эстафета среди организаций посёлка. Все желающие смогут  проявить себя в весёлых играх и забавах.

В рамках праздника  пройдет мастер класс  по танцам от участников любительского  объединения « Эпатажный блюз» .

На протяжении праздника будут работать торговые ряды, выставки, детская площадка, аттракционы.

Контактная информация: 8(01563) 68353,»Дятловский район­ный центр культуры и народного творчества»

01 ліпеня

Свята вышыванкі (г. п. Наваельня)

Гасцей чакае насычанае відовішчамі гулянне. Мега марш у вышыванцы, танцавальны флэшмоб сярод арганізацый пасёлка. Дэманстрацыя мадэляў «А-ля вышыванкі», весёлая эстафета сярод арганізацый пасёлка. Усе жадаючыя змогуць праявіць сябе ў вясёлых гульнях і забавах.

У рамках свята пройдзе майстар клас па танцах ад удзельнікаў аматарскага аб’яднання «Эпатажны блюз».

На працягу свята будуць працаваць гандлёвыя рады, выставы, дзіцячая пляцоўка, атракцыёны.

Тэл: 8(01563) 68353, ДУК «Дзятлаўскі районны цэнтр культуры і народнай творчасці»

July 01

Vyshyvanka celebrations (Novoelnya town)

Guests are expected to have a walk full of spectacles. Mega march in embroidered shirt, dance flash mob among the organizations of the village. Demonstration of models «A la vyshyvanka», a fun relay race among the organizations of the village. Everyone will be able to express themselves in fun games and fun.

Within the framework of the holiday, a master class in dancing will be held from the participants of the amateur association «Outrageous Blues».

During the holiday, shopping malls, exhibitions, a playground, and attractions will be open.

Теl: 8(01563)68353, GUK «Dyatlovsky district center of culture and folk art»

Праздник «Чтобы помнили»

 

Праздник «Чтобы помнили», ко Дню освобождения городского поселка Козловщина от немецко – фашистских захватчиков

Дата: 16 июля 2023 года

Место проведения: г.п. Козловщина

16 июля года на площадке Дома культуры для гостей и жителей поселка Козловщина, состоится праздник посёлка. Можно будет окунуться в период тех лет на тематических площадках, где под фронтовую тальяночку спеть песни и сплясать задорное «яблочко». Увлекательные игры, которые пройдут между организациями посёлка вовлекут вас в атмосферу веселья и задора. Можно будет активно провести время с семьёй, получить заряд положительных эмоций и ярких впечатлений.

Контактная информация: 8(01563) 67156, ГУК «Дятловский район­ный центр культуры и народного творчества»

July 16

Holiday «To be remembered», on the Day of the liberation of the urban settlement of Kozlovshchina from the Nazi invaders

On July 16, at the site of the House of Culture for guests and residents of the village of Kozlovshchyna, the holiday of the village will take place. It will be possible to plunge into the period of those years at thematic venues, where you can sing songs and dance a fervent «bullseye» under the frontline tag. Exciting games that will take place between the organizations of the village will involve you in an atmosphere of fun and enthusiasm. You will be able to actively spend time with your family, get a charge of positive emotions and vivid impressions.

Теl.: 8 (01563) 67156, GUK «Dyatlovsky district center of culture and folk art»

16 ліпеня

Свята «Каб памяталі», да Дня вызвалення гарадскога пасёлка Казлоўшчына ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

16 ліпеня года на пляцоўцы Дома культуры для гасцей і жыхароў пасёлка Казлоўшчына, адбудзецца свята пасёлка. Можна будзе акунуцца ў перыяд тых гадоў на тэматычных пляцоўках, дзе пад франтавую тальяночку праспяваць песні і сплясать забіяцкае «яблычак». Займальныя гульні, якія пройдуць паміж арганізацыямі пасёлка залучаць вас у атмасферу весялосці і запалу. Можна будзе актыўна правесці час з сям’ёй, атрымаць зарад станоўчых эмоцый і яркіх уражанняў.

 

 

English EN Russian RU